Femårsöversikt

Fem år i sammandrag


2016

2015

2014

2013

2012

MKR
Försäljning och resultat(1)
Nettoomsättning9 045

8 361

7 189

6 595

6 758

Övriga rörelseintäkter mm39

19

21

14

11

Rörelsens kostnader exklusive avskrivningar−8413

−7743

−6666

−6171

−6291

Avskrivningar−78

−69

−62

−61

−63

Rörelseresultat593

567

481

378

415

Finansnetto−33

−42

−35

−31

−35

Resultat från andelar i intresseföretag24

Resultat före skatt560

525

447

347

405

Skatt−161

−152

−122

−102

−99

Årets resultat399

373

325

244

306

Hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare389

366

316

234

295

Innehav utan bestämmande inflytande10

7

8

10

11

Kapitalstruktur
Kassa och bank inkl outnyttjad checkräkningskredit782

751

504

563

538

Eget kapital2 967

2 634

2 617

2 417

2 400

Sysselsatt kapital (2)5 147

4 504

4 309

3 829

3 838

Operativt kapital (3)4 780

4 070

3 987

3 567

3 567

Räntebärande skulder2 157

1 831

1 666

1 393

1 417

Balansomslutning6 855

6 040

5 699

5 108

5 013

Nyckeltal(4)
Soliditet, % (5)43,3

43,6

46,0

47,3

47,9

Avkastning på eget kapital, efter full skatt, % (6)14,2

14,2

12,9

10,1

12,7

Avkastning på sysselsatt kapital, % (7)12,3

13,0

11,9

10,0

11,6

Avkastning på operativt kapital, % (8)13,4

14,1

12,7

10,6

11,8

Räntetäckningsgrad, ggr (9)16,6

11,9

12,7

10,1

11,3

Skuldsättningsgrad, ggr (10)0,6

0,6

0,5

0,5

0,5

Rörelsemarginal, % (11)6,6

6,8

6,7

5,7

6,1

Övrigt(1)
Medelantalet anställda2 667

2 506

2 215

2 137

2 141

   varav utanför Sverige2 566

2 411

2 115

2 028

2 028

Löner exklusive sociala avgifter1 006

1 025

791

727

735

   varav utanför Sverige944

967

733

661

678

Kassaflöde från investeringsverksamheten80

237

81

54

15

Definitioner
(1) Avser kvarvarande verksamhet.
(2) Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder inklusive uppskjuten skatt.
(3) Sysselsatt kapital minus likvida medel, finansiella tillgångar och andra räntebärande tillgångar.
(4) Resultatposterna i koncernens nyckeltal avser kvarvarande verksamhet för alla perioder.
(5) Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande i procent av balansomslutningen.
(6) Resultat efter avdrag för full skatt i procent av genomsnittligt eget kapital.
(7) Resultat före skatt plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.
(8) Rörelseresultat i procent av genomsnittligt operativt kapital.
(9) Resultat före skatt plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader.
(10) Nettoskuld dividerat med eget kapital.
(11) Rörelseresultat i procent av årets nettoomsättning.