Nyckeltal

Aktiedata (kr)


2015

2014

2013

2012

2011

Resultat per aktie 1

8,64

7,46

5,51

6,96

8,59

Eget kapital per aktie 2

62

62

57

57

57

Kassaflöde per aktie 3

11,52

9,12

6,09

7,91

6,06

Utdelning 4

5,25

5,00

4,75

4,75

4,50

Börskurs 5

200,5

127,5

140

108

109

Direktavkastning, % 6

2,6

3,9

3,4

4,4

4,1Definitioner:


1) Avser kvarvarande verksamhet. Årets nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier.


2) Eget kapital dividerat med antalet utestående aktier vid årets slut.


3) Avser kvarvarande verksamhet. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier.


4) För 2015, enligt styrelsens förslag.


5) Per 31/12.


6) Utdelning i förhållande till börskurs den 31 december.